AD9 Architects

Biography

AD9 ARCHITECTS

AD9 Architects được thành lập vào ngày 29/8/2016 : 

Nhóm Kiến Trúc Sư AD9 Architects | Nguyễn Nhỏ, Đặng Thành Phát, Phan Trọng Hiệp, Nguyễn Đức Truyền, Nguyễn Thanh Hải Nam, Hứa Hữu Phước, Nguyễn Huỳnh Thanh Tân, Nguyễn Tấn Sinh, Võ Thành Trung, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Vân Khánh, Trần Mi Nhật, Nguyễn Thị Trúc Anh, Trần Lam Linh và một số cộng sự khác.

 

 

 

 

   

 

Copyright © AD9 | ARCHITECTS 2018