AD9 Architects

Biography

AD9 ARCHITECTS

AD9 Architects được thành lập vào ngày 29/8/2016 : 

Nhóm Kiến Trúc Sư AD9 Architects | Nguyễn Nhỏ, Đặng Thành Phát, Phan Trọng Hiệp, Nguyễn Đức Truyền, Nguyễn Thanh Hải Nam, Hứa Hữu Phước, Nguyễn Huỳnh Thanh Tân, Nguyễn Xuân Hường, Nguyễn Tấn Sinh, Võ Thành Trung, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Long Sử và một số cộng sự khác.

 

 

 

 

   

 

Copyright © AD9 | ARCHITECTS 2018